Home Linux Tutorial Sử dụng tar + nc vừa nén vừa chuyển file ở dạng realtime